Digital 2021 Vietnam in January 2021
Báo cáo tại thị trường Việt Nam được công bố hằng năm vào tháng 02
- Tổng quan Dân số việt nam
+ Việt Nam có dân số 97,75 triệu người vào tháng 1 năm 2021.
+ Dân số Việt Nam tăng 852 nghìn (+ 0,9%) từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021.
+ 50,1% dân số Việt Nam là nữ, trong khi 49,9% dân số là nam
+ 37,7% dân số Việt Nam sống ở trung tâm thành thị, trong khi 62,3% sống ở nông thôn.
- Người dùng Internet ở Việt Nam
+ Có 68,72 triệu người dùng Internet tại Việt Nam vào tháng 1 năm 2021.
+ Số lượng người dùng Internet ở Việt Nam tăng 551 nghìn (+ 0,8%) trong giai đoạn 2020-2021.
+ Tỷ lệ sử dụng Internet ở Việt Nam đạt 70,3% vào tháng 1 năm 2021.
- Thống kê sử dụng mạng xã hội cho Việt Nam
+ Có 72,00 triệu người dùng mạng xã hội ở Việt Nam vào tháng 1 năm 2021.
+ Số lượng người dùng mạng xã hội ở Việt Nam tăng 7,0 triệu (+ 11%) từ năm 2020 đến năm 2021.
+ Số lượng người dùng mạng xã hội tại Việt Nam tương đương 73,7% tổng dân số vào tháng 1 năm 2021.
- Kết nối di động tại Việt Nam
+ Có 154,4 triệu kết nối di động tại Việt Nam vào tháng 1 năm 2021.
+ Số lượng kết nối di động tại Việt Nam tăng 1,3 triệu (+ 0,9%) trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021.
+ Số lượng kết nối di động tại Việt Nam vào tháng 1 năm 2021 tương đương 157,9% tổng dân số.